กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย  (พฤษภาคม 2565)

 

มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ (จำนวนหมู่บ้านละ 20 กล่อง) ในวันที่  31 พฤษภาคม 2565

 

 

 
 
 

มอบหน้ากากอนามัยให้กับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยรอบสถานประกอบการ (จำนวนสถานที่ละ 20 กล่อง) ในวันที่  31 พฤษภาคม 2565