คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยางบริดจสโตน

การใช้ยางที่ถูกต้อง

1. ควรเลือกประเภทโครงสร้างและขนาดของยางที่ใช้ ให้เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ สภาพการใช้งานและสภาพพื้นผิวถนนและเป็นไปตามคำแนะนำของ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ไม่ควรใช้ยางสำหรับรถยนต์นั่ง กับรถกระบะ รถตู้ หรือรถบรรทุก รถตู้ เป็นต้น
2. น้ำหนักบรรทุกต่อยางแต่ละเส้นในแต่ละตำแหน่งล้อ ต้องไม่เกินดัชนีการรับน้ำหนักของยาง
3. เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกว่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง
4. เพื่อให้ยางมีอายุการใช้งานยาวนาน ควรสลับตำแหน่งยางอย่างสม่ำเสมอ
5. ในกรณียางที่ใช้ยางใน หรือยางรอง ต้องใช้ยางใน หรือยางรองที่ระบุขนาดตรงกับยางนอกเท่านั้น และต้องเปลี่ยนยางในและ/หรือยางรองทุกครั้งที่เปลี่ยนยางนอก
6. ยางที่ใช้ยางใน (TUBE TYPE) ต้องใช้ยางในทุกคร้ังและห้ามใช้กับยางที่ไม่ใช้ยางใน (TUBELESS)
7. ในกรณียางใหม่ ควรเตรียมความพร้อมของยาง โดยการวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 200 กม. หรือวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. เป็นระยะทางอย่างน้อย 300 กม. ก่อนการใช้งาน
8. ห้ามใช้ยางที่สึกหรอจนถึงจุดที่กำหนด (TREADWEAR INDICATOR)
9. ศูนย์ล้อและช่วงล่างของรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทรถยนต์และต้องหมั่นตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสม

การเติมลมยาง

1. ปัญหายางส่วนใหญ่มักเกิดจากการเติมลมยางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อสมรรถนะการขับขี่และอายุการใช้งานของยาง ดังนั้น ควรเติมลมยางให้พอดีกับมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ได้ค่าความดันลมยางที่ถูกต้อง ควรทำการปรับความดันลมยางในขณะที่ยางยังอยู่ในอุณหภูมิปกติ
3. ในกรณีที่ขับทางไกลและวิ่งด้วยความเร็วสูง ควรเพิ่มความดันลมยางให้มากกว่ามาตรฐาน 3-5 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงอันเนื่องมาจากการบิดตัวของโครงยาง
4. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเติมลมยาง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะเติมลม
5. ควรหมั่นตรวจวัดความดันลมยาง การรั่วซึมของความดันลมยางและการปิดฝาวาล์วให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ
6. การเติมความดันลมยางสำหรับการขึ้นนั่งขอบกระทะล้อของขอบยางรถยนต์นั่งต้องไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อกิโลเมตร
7. คำแนะนำเกี่ยวกับการเติมความดันลมยางจากผู้ผลิตรถยนต์จะติดอยู่บริเวณประตูรถยนต์

การเปลี่ยนยาง

1. ก่อนทำการเปลี่ยนยาง แนะนำให้เลือกยางที่เหมาะสม โดยดูจากขนาด อัตราชั้นผ้าใบ ความสามารถในการรับน้ำหนักและความเร็วสูงสุดของยางเดิมที่ประกอบมาจากโรงงานประกอบรถยนต์
2. ตรวจสอบความผิดปกติ หรือความเสียหายของยางและกระทะล้อ อีกทั้งตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมก่อนทำการประกอบยาง
3. หลังจากการประกอบยาง ควรเช็คระยะห่างระหว่างเส้นขอบยางกับกระทะล้อให้มีความสม่ำเสมอตลอดวงล้อ
4. ในกรณียางที่ใช้ยางใน (TUBE TYPE) เมื่อเปลี่ยนยางนอกใหม่ควรเปลี่ยนยางในและยางรองใหม่ทุกครั้ง
5. ในกรณียางที่ไม่ใช้ยางใน (TUBELESS) เมื่อเปลี่ยนยางใหมควรเปลี่ยนวาล์วใหม่ทุกครั้ง
6. ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อนนำไปประกอบ
7. ผู้ทำการประกอบยางควรเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะเท่านั้น
8. โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อให้เกิดความเคยชินสำหรับกรณีการเปลี่ยนประเภทหรือขนาดของยางที่ต่างไปจากเดิม

การเก็บรักษายาง

1. ป้องกันการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่อาจทำอันตรายต่อยาง เช่น ตะปู ของมีคม น้ำมัน สารเคมีต่างๆ
2. ป้องกันวัตถุแปลกปลอมจากภายนอกหรือน้ำเข้าไปในท้องยาง
3. หลีกเลี่ยงการเก็บยางในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
4. เก็บยางให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟ
5. แยกประเภทของยางให้ชัดเจน จัดวางในแนวตั้งและมีแสงสว่างพอเพียง หากวางซ้อนกันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลจาก : bridgestone.co.th